اول دبستان تا آخر دبیرستان(تک درس)مقایسه کالا (0)


آموزش تصویری فارسی دهم

آموزش تصویری فارسی دهم

..

22,000 تومان قیمت بدون مالیات: 22,000 تومان

آموزش تصویری فارسی چهارم

آموزش تصویری فارسی چهارم

..

22,000 تومان قیمت بدون مالیات: 22,000 تومان

آموزش شیمی 2 سال دوم دبیرستان

آموزش شیمی 2 سال دوم دبیرستان

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

19,000 تومان قیمت بدون مالیات: 19,000 تومان

آموزش شیمی 3 سال سوم(رشته های تجربی وریاضی)

آموزش شیمی 3 سال سوم(رشته های تجربی وریاضی)

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

30,000 تومان قیمت بدون مالیات: 30,000 تومان

آموزش شیمی 4 سال چهارم دبیرستان (رشته تجربی و ریاضی)

آموزش شیمی 4 سال چهارم دبیرستان (رشته تجربی و ریاضی)

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

30,000 تومان قیمت بدون مالیات: 30,000 تومان

آموزش عربی 2دوم دبیرستان(کلیه رشته ها به استثنای رشتة ادبیات و علوم انسانی)

آموزش عربی 2دوم دبیرستان(کلیه رشته ها به استثنای رشتة ادبیات و علوم انسانی)

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

17,500 تومان قیمت بدون مالیات: 17,500 تومان

آموزش عربی سال سوم دبیرستان (رشته های علوم تجربی-ریاضی فیزیک)

آموزش عربی سال سوم دبیرستان (رشته های علوم تجربی-ریاضی فیزیک)

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

22,000 تومان قیمت بدون مالیات: 22,000 تومان

آموزش عربی سال نهم(سوم متوسطه)

آموزش عربی سال نهم(سوم متوسطه)

  آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن- بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب - آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر - ویژه مع..

22,000 تومان قیمت بدون مالیات: 22,000 تومان

آموزش عربی سال هشتم(دوم متوسطه)

آموزش عربی سال هشتم(دوم متوسطه)

آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن- بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب - آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر - ویژه معدل سازی..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

آموزش عربی چهارم دبیرستان (انسانی )

آموزش عربی چهارم دبیرستان (انسانی )

ا  قســام کلمــــهالجامــد   ا لمشتـقالمعرفــه   و النکـرهالمعـرب   والمبنــیإعراب الفعل المضارعالجمله الاسمیه و ال..

22,000 تومان قیمت بدون مالیات: 22,000 تومان

آموزش علوم سال نهم

آموزش علوم سال نهم

-  آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن- بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب - آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر - ویژه م..

22,000 تومان قیمت بدون مالیات: 22,000 تومان

آموزش فارسی سال نهم

آموزش فارسی سال نهم

-  آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن- بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب - آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر - ویژه م..

17,500 تومان قیمت بدون مالیات: 17,500 تومان

آموزش فلسفه و منطق سال سوم انسانی

آموزش فلسفه و منطق سال سوم انسانی

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

17,500 تومان قیمت بدون مالیات: 17,500 تومان

آموزش فیزیک 3سال سوم تجربی

آموزش فیزیک 3سال سوم تجربی

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

17,000 تومان قیمت بدون مالیات: 17,000 تومان

آموزش فیزیک سال چهارم رشته تجربی

آموزش فیزیک سال چهارم رشته تجربی

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 53 (4 صفحه)